Posts Tagged ‘trespasses’

The Lord’s Prayer – Otche Nash in 10 Languages Choire performance (The Lord’s Prayer in Church Slavonic, Russian, English, Syriac, Egyptian, Bulgarian, Serbian, Macedonian, Latin)

Friday, November 30th, 2012

The Lord's Prayer – Otche Nash, Отче Наш (Slavonic with English)

Otche nash in Church Slavonic in Glagolica Otche nash in Church Slavonic in Glagolica

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ],

 да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́,

да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́,

да буде[тъ] волѧ Твоѧ́,

ѧко на н[е]б[е]си и на земли́.

Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь,

и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша,

ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ].

 и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть

но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго:

 ѧко твое есть ц[а]рствїе

и сила и слава во в[е]ки.

Аминь.

 

Otche Nash in modernized Church Slavonic

Отче на́шъ иже еси на небесехъ,
да святи́тся и́мя Твое́,
да прїидетъ царствїе Твое́,
да будетъ воля Твоя́,
яко на небеси и на земли́.
Хлебъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь,
и оста́ви на́мъ долъгы на́ша,
Яко и мы оставля́емъ долъжникомъ на́шимъ.
и не въведи на́съ в напа́сть
но изба́ви насъ от лука́ваго:
Яко твое есть царствїе
и сила и слава во веки.
Аминь.

Русские переводы 1860 г.

Отче нашъ, сущій на небесахъ!
да святится имя Твое;
да пріидетъ Царствіе Твое;   
да будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ;
хлѣбъ нашъ насущный дай намъ на сей день;
и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ;
и не введи насъ в искушеніе, но избавь насъ от лукаваго

 

 

Отче наш in Russian Language

The Lord's Prayer (Modern English)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from the evil.

The Lord's Prayer in (Old English KJV translation)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name.
Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

The Lord's Prayer in Anglo Saxon (Old English) – Faeder Ure

Отче наш на Български (In  Bulgarian) (In  Bulgarian) 

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин

 

 Български Песнопения – Отче наш

Otche Nash in Greek

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς &kapp a;αὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. [Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

 

Отче наш по греческ и с субтитрами и переводом (Pater imon)

bun d-bashmayo nithqadash shmokh tithe malkuthokh nehwe sebyonokh aykano d-bashmayo oph bar`o hab lan lahmo d-sunqonan yowmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano doph hnan shbaqan l-hayobayn lo ta`lan l-nesyuno elo paso lan men bisho metul d-dylokh hi malkutho whaylo wteshbuhto l`olam `olmin Amin

Syriac Orthodox Prayer Abun D'Bashmayo (The Lord's Prayer)

The Lord's prayer in Latin language (IX century) – Cod.Sang. 17

Pater noster qui in celis es, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo.


The Lord's prayer in Coptic Language (Egyptian)

Je peniwt etqen niv/oui: mareftoubo n~je pekran: mareci~ n~je
tekmetouro: petehnak marefswpi: m~v~r/] qen t~ve: nem hijen pikahi:
penwik n~te rac]: m/if nan m~voou: ouoh ,a n/e~teron nan e~bol: m~v~r/]
hwn: n~ten,w e~bol: n~n/e~te ouon n~tan e~rwou: ouoh m~perenten e~qoun
e~piracmoc: alla nahmen e~bol ha pipethwou: qen Pi,~rictoc: I/couc
Pen[oic: je ywk te ]metouro: nem ]jom: nem piwou: sa e~neh: a~m/n.
Je penyoat et khen ni fee owi: maref toovo en je pekran: mares ee en je tek met ooro: petehnak maref
shoapi: em efreeti khen et fe: nem hijen pi kahi: pen oik ente rasti: meef nan em fo oo: owoh ka nee e
te ron nan evol: em efreeti hoan: en ten koa evol: en nee e te oo on entan eroa oo: owoh em perenten
ekhoon e pi rasmos: alla nahmen evol ha pi pet hoa oo: khen pi ekhristos: Eesoos Penchois: je thoak
te ti met ooro: nem ti gom: nem pi oa oo: sha eneh: ameen.

 

The Lord's Prayer in Coptic (Egyptian Language)

Pater Nostra with English Translation

Interesting comment to make here is in the English translation the prayer is said to say "but deliver us from evil", where in Church slavonic Orthodox Church text the text is literally translated reading "deliver us from the evil one", stressing that evil is not an abstract force as most of modern people think but it is personalized and there is the evil one which is has a personality and is not some abstract force like taught and belived by multitudes of people including Christians today.

Molitva Gospodnia (Oce Nash) in Serbian Language

Оче наш који си на небесима,
да се свети име твоје;
да дође царство твоје;
да буде воља твоја и на земљи као на небу.
Хљеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као и ми што опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење,
но избави нас од злога.
Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у вјекове вијекова. Амин.  

Oce Nash (The Lord's Prayer) by George Milosh in Saint Elias Serbian Orthodox Church in Aliquippa, PA


Otche Nash (Oche Nash) in Macedonian Language

 

The Lord's Prayer in Macedonian Language

Оче наш, кој си на небесата,
да се свети името Твое;
да дојде царството Твое;
да биде волјата Твоја
како на небото, така и на земјата.
Лебот наш насушен дај ни го денес,
и прости ни ги долго вите наши,
како што им ги проштаваме и ние на нашите должници.
И не воведувај нѐ во искушение
но избави нѐ од лукави от.

 

Oče naš – Otche nash in Croatian Language

Oče naš,
koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zloga!.
Amen.

After some exploration, I've noticed there is a website with the effort to collect on one place The Lord's prayer in All present talkable Languages – check it here

Saint George’s day in Pomorie Monastery Bulgaria

Thursday, May 6th, 2010

St. George Bulgarian icon

I’m in pomorie monastery right now. Pityle pomorie’s monastery’s website can only be accessed in Russian and Bulgarian language.
Pomorie Monastery is named after the greatly honoured saint George, he is highy honoured here in Bulgaria as well as in many countries in the orthodox christian world, he is also venerated in some other non-orthodox countries one of which for instance is England.
Some of the monks here in the monastery used to say it’s St. George himself who invited me to the monastery for a blessing since I myself am named after the saint.
Many people from Pomorie and near Burgas’s region and even from afar are gathered to commemorate St. George’s Martyrdom and celebrate the Saint George’s day . It’s the second time I’m in Pomorie’s monastery which by the way is a Male monastery. I’m really happy that such a cloisters still exists in this troubles times in sense of spirituality.
The place is really peaceful and the fact that it’s georgraphically located near the sea makes it a must see destination if you’re visiting Bulgaria or travelling through the country.
The history of the monastery is also very interesting. Currently the brotherhood includes 6 monks. The monastery abbot is a really kind and gentle man and the brothers are united in comparison to the observed dividement between monks walking the way of salvation in spiritual abbeys nowadays.
The main reason people are coming on the feast of st. George is to beg for the prayer intercession of the Saint for us the sinners in front of God, that God has mercy and forgies our trespasses and have mercy on us.
Each eart Saint George takes place here in Bulgaria on Sixth of May (06.05) and is one of the greatest christian as well as secular celebrations in Bulgaria. The 6th of Many is also an official holidays within the country and the official feast of the bulgarian army.
St. George is considered one of the greatest Christian saints in the Orthodox, world and even more venerated in Bulgaria.
It’s a common practice in Bulgaria as well as in Greece that spiritual abbeys or Churches are named after St. George.
What makes St. George even more special for us the fact that the Bulgarian Orthodox Church possesses a whole monastery named after st. George located in Mounth Athos. You can read more about St. George (Zograf) Bulgarian Monastery located in Mount Athos here
St. George’s monastery in Mount Athos is named Zograf after a miraculous icon located in the Monastery which dates back to the 14th century.
St. George Fanuilska miraculous icon Zograf Monastery
Saint George Zograf Miraculous icon owned by Zograf’s Monastery – Holy Mount Athos

The Holy Lord has completed many miracles through the icon of st. George Zograf. Many people received physical or spiritual healing, whilst others has received according to their prayers when they approached the icon as great relic to honour God.An interesting fact is that Pomorie Monastery also possesses a great relic a miraculous icon of st. George

Saint George Pomorie Monastery miraculous icon, relic
a miraculous icon of St. George Pomorie

In the center of Pomorie Monastery is located a Holy Fountain St. George. The wholy history of the monastery is related to the Holy Fountain.
According to bulgarian orthodox church tradition the Monastery was established by a Turkish bey in the 13th or 14th century. In that time the bay got an incurable sickness. He tried everything a man could try to get a relief or a cure. He went to a physician, he tried herbs, he tried going and praying to Allah in the mosque an imam praied over him to beg for Allah’s blessing and healing etc …
But nothing helped. One night the bey had a dream that a holy fountain is springing out of his house yard.
When he awoke from his sleep he went and digged on the same place where the holy spring has emerged. And oh miracle ! A spring emerged. He drinked from the water and got healed from his illness.
In the pit where he digged he found an image of St. George which is currently embedded in one of the walls of the tower of the holy spring in Pomorie’s monastery.
Afterwards the bey according to God’s revelation to establish Pomorie’s Monastery while all his family members accepted monastic life.
The bey has give away all hid possesseions (land, money) etc. to the monastery just established.
In the years since then the monastery has been destroyed once and rebuilt, many people has received a relief or healing while drinking from the Holy Fountain.
This year God has blessed the monstery even more abundantly. The abbot and one of the monks has temporary taken some Saint remains and brough them for pilgrimage in the monastery.
The saint remains are of St. John Chrysostom , St. Gregory the Theologian , st. Gregory Palamas
Some of the other relics which are available for pilgrimage in Pomorie monastery until 10th of May are st. remains of Glinsk elder hermits as well as

Saint Martyr Dasius icon
St. martyr Dasius who was tortured and slained here in Bulgaria for his faith in our Lord and Saviour Jesus Christ.