The Lord’s Prayer – Otche Nash in 10 Languages Choire performance (The Lord’s Prayer in Church Slavonic, Russian, English, Syriac, Egyptian, Bulgarian, Serbian, Macedonian, Latin)

Friday, 30th November 2012

The Lord's Prayer – Otche Nash, Отче Наш (Slavonic with English)

Otche nash in Church Slavonic in Glagolica Otche nash in Church Slavonic in Glagolica

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ],

 да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́,

да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́,

да буде[тъ] волѧ Твоѧ́,

ѧко на н[е]б[е]си и на земли́.

Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь,

и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша,

ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ].

 и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть

но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго:

 ѧко твое есть ц[а]рствїе

и сила и слава во в[е]ки.

Аминь.

 

Otche Nash in modernized Church Slavonic

Отче на́шъ иже еси на небесехъ,
да святи́тся и́мя Твое́,
да прїидетъ царствїе Твое́,
да будетъ воля Твоя́,
яко на небеси и на земли́.
Хлебъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь,
и оста́ви на́мъ долъгы на́ша,
Яко и мы оставля́емъ долъжникомъ на́шимъ.
и не въведи на́съ в напа́сть
но изба́ви насъ от лука́ваго:
Яко твое есть царствїе
и сила и слава во веки.
Аминь.

Русские переводы 1860 г.

Отче нашъ, сущій на небесахъ!
да святится имя Твое;
да пріидетъ Царствіе Твое;   
да будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ;
хлѣбъ нашъ насущный дай намъ на сей день;
и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ;
и не введи насъ в искушеніе, но избавь насъ от лукаваго

 

 

Отче наш in Russian Language

The Lord's Prayer (Modern English)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from the evil.

The Lord's Prayer in (Old English KJV translation)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name.
Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

The Lord's Prayer in Anglo Saxon (Old English) – Faeder Ure

Отче наш на Български (In  Bulgarian) (In  Bulgarian) 

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин

 

 Български Песнопения – Отче наш

Otche Nash in Greek

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς &kapp a;αὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. [Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

 

Отче наш по греческ и с субтитрами и переводом (Pater imon)

bun d-bashmayo nithqadash shmokh tithe malkuthokh nehwe sebyonokh aykano d-bashmayo oph bar`o hab lan lahmo d-sunqonan yowmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano doph hnan shbaqan l-hayobayn lo ta`lan l-nesyuno elo paso lan men bisho metul d-dylokh hi malkutho whaylo wteshbuhto l`olam `olmin Amin

Syriac Orthodox Prayer Abun D'Bashmayo (The Lord's Prayer)

The Lord's prayer in Latin language (IX century) – Cod.Sang. 17

Pater noster qui in celis es, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo.


The Lord's prayer in Coptic Language (Egyptian)

Je peniwt etqen niv/oui: mareftoubo n~je pekran: mareci~ n~je
tekmetouro: petehnak marefswpi: m~v~r/] qen t~ve: nem hijen pikahi:
penwik n~te rac]: m/if nan m~voou: ouoh ,a n/e~teron nan e~bol: m~v~r/]
hwn: n~ten,w e~bol: n~n/e~te ouon n~tan e~rwou: ouoh m~perenten e~qoun
e~piracmoc: alla nahmen e~bol ha pipethwou: qen Pi,~rictoc: I/couc
Pen[oic: je ywk te ]metouro: nem ]jom: nem piwou: sa e~neh: a~m/n.
Je penyoat et khen ni fee owi: maref toovo en je pekran: mares ee en je tek met ooro: petehnak maref
shoapi: em efreeti khen et fe: nem hijen pi kahi: pen oik ente rasti: meef nan em fo oo: owoh ka nee e
te ron nan evol: em efreeti hoan: en ten koa evol: en nee e te oo on entan eroa oo: owoh em perenten
ekhoon e pi rasmos: alla nahmen evol ha pi pet hoa oo: khen pi ekhristos: Eesoos Penchois: je thoak
te ti met ooro: nem ti gom: nem pi oa oo: sha eneh: ameen.

 

The Lord's Prayer in Coptic (Egyptian Language)

Pater Nostra with English Translation

Interesting comment to make here is in the English translation the prayer is said to say "but deliver us from evil", where in Church slavonic Orthodox Church text the text is literally translated reading "deliver us from the evil one", stressing that evil is not an abstract force as most of modern people think but it is personalized and there is the evil one which is has a personality and is not some abstract force like taught and belived by multitudes of people including Christians today.

Molitva Gospodnia (Oce Nash) in Serbian Language

Оче наш који си на небесима,
да се свети име твоје;
да дође царство твоје;
да буде воља твоја и на земљи као на небу.
Хљеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као и ми што опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење,
но избави нас од злога.
Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у вјекове вијекова. Амин.  

Oce Nash (The Lord's Prayer) by George Milosh in Saint Elias Serbian Orthodox Church in Aliquippa, PA


Otche Nash (Oche Nash) in Macedonian Language

 

The Lord's Prayer in Macedonian Language

Оче наш, кој си на небесата,
да се свети името Твое;
да дојде царството Твое;
да биде волјата Твоја
како на небото, така и на земјата.
Лебот наш насушен дај ни го денес,
и прости ни ги долго вите наши,
како што им ги проштаваме и ние на нашите должници.
И не воведувај нѐ во искушение
но избави нѐ од лукави от.

 

Oče naš – Otche nash in Croatian Language

Oče naš,
koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zloga!.
Amen.

After some exploration, I've noticed there is a website with the effort to collect on one place The Lord's prayer in All present talkable Languages – check it here

Share this on:

Download PDFDownload PDF

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “The Lord’s Prayer – Otche Nash in 10 Languages Choire performance (The Lord’s Prayer in Church Slavonic, Russian, English, Syriac, Egyptian, Bulgarian, Serbian, Macedonian, Latin)”

 1. hip0 says:
  Firefox 3.6.3 Firefox 3.6.3 Windows 7 Windows 7
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

  It is very interesting to mention the Syriac Orthodox Prayer Abun D’Bashmayo (The Lord’s Prayer) is the closest prayer to the original Aramic dialect in which our Lord Jesus Christ told it to his desciples!

  Here is a quote taken from Wikipedia on the Aramic version:

  “The Lord’s Prayer survives in the Aramaic language in the form given to it in the Syriac Peshitta version of the New Testament. The dialect of Syriac in which it is written is not the dialect that would have been spoken by Jesus of Nazareth or his followers. However, the dialects are quite similar. A slightly different and older Aramaic version of the Lord’s Prayer also exists.”

  View CommentView Comment

Leave a Reply

CommentLuv badge