Posts Tagged ‘temptation’

The Lord’s Prayer – Otche Nash in 10 Languages Choire performance (The Lord’s Prayer in Church Slavonic, Russian, English, Syriac, Egyptian, Bulgarian, Serbian, Macedonian, Latin)

Friday, November 30th, 2012

The Lord's Prayer – Otche Nash, Отче Наш (Slavonic with English)

Otche nash in Church Slavonic in Glagolica Otche nash in Church Slavonic in Glagolica

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ],

 да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́,

да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́,

да буде[тъ] волѧ Твоѧ́,

ѧко на н[е]б[е]си и на земли́.

Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь,

и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша,

ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ].

 и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть

но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго:

 ѧко твое есть ц[а]рствїе

и сила и слава во в[е]ки.

Аминь.

 

Otche Nash in modernized Church Slavonic

Отче на́шъ иже еси на небесехъ,
да святи́тся и́мя Твое́,
да прїидетъ царствїе Твое́,
да будетъ воля Твоя́,
яко на небеси и на земли́.
Хлебъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь,
и оста́ви на́мъ долъгы на́ша,
Яко и мы оставля́емъ долъжникомъ на́шимъ.
и не въведи на́съ в напа́сть
но изба́ви насъ от лука́ваго:
Яко твое есть царствїе
и сила и слава во веки.
Аминь.

Русские переводы 1860 г.

Отче нашъ, сущій на небесахъ!
да святится имя Твое;
да пріидетъ Царствіе Твое;   
да будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ;
хлѣбъ нашъ насущный дай намъ на сей день;
и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ;
и не введи насъ в искушеніе, но избавь насъ от лукаваго

 

 

Отче наш in Russian Language

The Lord's Prayer (Modern English)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from the evil.

The Lord's Prayer in (Old English KJV translation)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name.
Thy Kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

The Lord's Prayer in Anglo Saxon (Old English) – Faeder Ure

Отче наш на Български (In  Bulgarian) (In  Bulgarian) 

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин

 

 Български Песнопения – Отче наш

Otche Nash in Greek

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς &kapp a;αὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. [Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

 

Отче наш по греческ и с субтитрами и переводом (Pater imon)

bun d-bashmayo nithqadash shmokh tithe malkuthokh nehwe sebyonokh aykano d-bashmayo oph bar`o hab lan lahmo d-sunqonan yowmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano doph hnan shbaqan l-hayobayn lo ta`lan l-nesyuno elo paso lan men bisho metul d-dylokh hi malkutho whaylo wteshbuhto l`olam `olmin Amin

Syriac Orthodox Prayer Abun D'Bashmayo (The Lord's Prayer)

The Lord's prayer in Latin language (IX century) – Cod.Sang. 17

Pater noster qui in celis es, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo.


The Lord's prayer in Coptic Language (Egyptian)

Je peniwt etqen niv/oui: mareftoubo n~je pekran: mareci~ n~je
tekmetouro: petehnak marefswpi: m~v~r/] qen t~ve: nem hijen pikahi:
penwik n~te rac]: m/if nan m~voou: ouoh ,a n/e~teron nan e~bol: m~v~r/]
hwn: n~ten,w e~bol: n~n/e~te ouon n~tan e~rwou: ouoh m~perenten e~qoun
e~piracmoc: alla nahmen e~bol ha pipethwou: qen Pi,~rictoc: I/couc
Pen[oic: je ywk te ]metouro: nem ]jom: nem piwou: sa e~neh: a~m/n.
Je penyoat et khen ni fee owi: maref toovo en je pekran: mares ee en je tek met ooro: petehnak maref
shoapi: em efreeti khen et fe: nem hijen pi kahi: pen oik ente rasti: meef nan em fo oo: owoh ka nee e
te ron nan evol: em efreeti hoan: en ten koa evol: en nee e te oo on entan eroa oo: owoh em perenten
ekhoon e pi rasmos: alla nahmen evol ha pi pet hoa oo: khen pi ekhristos: Eesoos Penchois: je thoak
te ti met ooro: nem ti gom: nem pi oa oo: sha eneh: ameen.

 

The Lord's Prayer in Coptic (Egyptian Language)

Pater Nostra with English Translation

Interesting comment to make here is in the English translation the prayer is said to say "but deliver us from evil", where in Church slavonic Orthodox Church text the text is literally translated reading "deliver us from the evil one", stressing that evil is not an abstract force as most of modern people think but it is personalized and there is the evil one which is has a personality and is not some abstract force like taught and belived by multitudes of people including Christians today.

Molitva Gospodnia (Oce Nash) in Serbian Language

Оче наш који си на небесима,
да се свети име твоје;
да дође царство твоје;
да буде воља твоја и на земљи као на небу.
Хљеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као и ми што опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење,
но избави нас од злога.
Јер је твоје царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увијек и у вјекове вијекова. Амин.  

Oce Nash (The Lord's Prayer) by George Milosh in Saint Elias Serbian Orthodox Church in Aliquippa, PA


Otche Nash (Oche Nash) in Macedonian Language

 

The Lord's Prayer in Macedonian Language

Оче наш, кој си на небесата,
да се свети името Твое;
да дојде царството Твое;
да биде волјата Твоја
како на небото, така и на земјата.
Лебот наш насушен дај ни го денес,
и прости ни ги долго вите наши,
како што им ги проштаваме и ние на нашите должници.
И не воведувај нѐ во искушение
но избави нѐ од лукави от.

 

Oče naš – Otche nash in Croatian Language

Oče naš,
koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zloga!.
Amen.

After some exploration, I've noticed there is a website with the effort to collect on one place The Lord's prayer in All present talkable Languages – check it here

A Sunday in the Netherlands

Monday, September 1st, 2008

I woke up, washed my teeth, did my regular morning excersises then Ina came my room and we went out shopping. In Sunday all shopsare closed in the netherlands thus the near food store we usually shop from Alberheim is closed too. That’s why we moved to the center.We first ate in a place called “Subway”, the vegetarenian sort of hamburger costed 2 EU, then we walked through the shops in the center andresearched where is what and how the prices vary in the different stores. Ina bought sunglasses, a blouse and ear-rings. We were also happyto find 24 hours opened shop right in the center. It seems that usually in Sunday the only place where the shops are opened is the center.We took some beer and went and stood along a little lake enjoying the swan and the ducks and crows which moved and flewer aroud. Then we catched the way for home looking around for unlocked bikes which we may take (it’s common here in the Netherlands to just take unlocked bikes and make them yours even I heard a lot of people leave the old unusused bikes on the street unlocked so you can just take it and use it.On our way home Ina saw left old Zanussi fridge next to a trash bin with a note on it saying something in Dutch containing the Dutch word “wekrt” which literally translated means works. So we hoped the fridge is a working one. We called Koko and Sali to come end help us with the fridge. Then Koko and Sali came and helped us move the fridge to the Honigkamp 2 which is the building of the dormitory I live in. LaterI collected the dry laundry and went to take a shower, then I moved to the 5th floor’s kitchen (My room is in the 1st floor). Wherewe gather with Ina for breakfasts, lunch or dinner. It’s a common thing the last few days that all the Bulgarians that we live in Honigkamp just gather together with the laptops and listen to a different kinds of music and talking about stuff. Although is’s so nice in the Netherlands I’m homesick a little. I also feel like going in no concrete direction. It’s a common thing temptations come that tempt me to smoke again. Also a really terrible temptation I face is a one I faced a dozen of times. You know there are some girls that really are my type of girls unfortunately every time I look at that girls I start falling in love. This is just fine the bad thing is that I’m usually too “different”, unconventional etc. to fit nice with the girls I like. Day by day I search for truths and I’m not sure I’m able to reach them .. the poor man I’m ehh…END—–

Not feeling well

Saturday, May 31st, 2008

Yesterday and today I feel like hell. I’m trying to pray a bit but still it doesn’t help much, seems like I’m in a big temptation again. To be honest I’m sick of temptations, they were too much for me during the time. Still I hope God would fix the things for me.END—–

Night in a tent in Kavarna and the Topola Beach

Monday, July 7th, 2008

Saturday evening I and a group of friends went to Kavarna. I met some oldschool friends there like Zornica (Blacksun), and one of the twins(Ivailo). Ivailo is studying philophy and most likely believes that phisophy serves a good purpose.In general I spend something like 3 hours in a non sense talk on the topic of my faith in Christ. He tried to mock my faith and tried to make me incompetent not well educated etc. etc., anyways I don’t much care of this because my Savior Lives and what God has done and is continuing to do for me is very real.So in general The night was a sort of waste of time. After having a distant walk from Kavarna beach where our tent was established to the Kavarna Stadium where all the rock’n roll buzz was happening.There was a tons of metal heads around the town of Kavarna, most of themdrunkards or on a way to get dead drunk lost in the lie that the metal philosophy presents, something in which I was a prisoner for a very long time. The happening which gathered all of them there is the Rock concert of Manowar. This is thesecond time Manowar are playing in Kavarna and I think the 3rd time they play in Bulgaria. I didn’t bought a ticket because of the highprice and my unwilling to listen to Manowar for a second year. The previous year I was on there concert and I was happy with it except I nomore I’m a real fan of Manowar since there band phisophy and preaching is hypocritic. I was happy to see that ex-girlfriend from my past Zornica,because it’s pretty probably that I won’t see her for a long time since there is a probability to go to study in the Netherlands in August, I should say that she is from the most beautiful girls I’ve seen in my life and for a moment I did fall in a sort of despair I was not able to keep her as a girlfriend long time ago. Happily thanks to God all this satanic temptation went away. When I came back to the Kavarna beach the friends there had already made a fire and was grilling some meat. I ate more than I usually had appetite for since there was a lot of food. Later I had a small walk around the Kavarna quay I prayed a bit during my walk there and afterwards came back to the fire camp but was too tired and it was pretty early in the morning (3:34) so I went to the tent where Nomen (Mitko) was already sleeping for 2 hours and went to sleep. I woke up a lot of times during the night and I remember the last time I woke up somewhere around 7:30. The day before I was thinking that I would like to go to a Church service just I do every Sunday and after I tried to fall in a sleep again unsuccesful and realizing I can’t because I felt cold and pain in my lower back so I stand up and decided to go to the Church in Kavarna for a Liturgy, A month ago I met father Vasilij there by the way is one of the most gentle priests I have seen in my life. The church service was just perfect. I think the people in that Church was a way more sincere comparing to the Chuch I usually attend here in Dobrich. What impressed me was that I was able to understand almost 100% percent of what the priest said something I usually can’t in the othor orthodox Churches where I’ve been on a Liturgy. The other thing that was I think great was that the service continued until 10:40 which is 30 minutes more comparing to the normal Church services I have attended before. Another thing that impressed me was the woman on the clergy they sang songs which glorified our Lord 🙂 Another thing that make sense to meis that the priest personally was giving the blessed communion (in the st. George I usually attend the communion is left alone and every could take of it), the priest also required to know my name :). Another thing was the incense odour it was smelling different from the one I’ve smelled before. The preach of the father was also very nice, the only word that describes it is the word “simple”. After the liturgy, Nomen calledand we said they’re already in Kavarna and are going to have a coffee. We went for a coffee and after that we decided to go to Topola Beach. Topola beach is a pleasent beach located near a village close to Kavarna. I didn’t know that there were plans to have a beach I thought we’re going only for one night. Happily Mitko (Metallicata) had his old bathing trunks with him and they fitted me. The beach experience was fine in general. At a point I and mitko decided to go to the small wood where one of the cars was perked and we spend some time there listening to music (Disco from the ’90s 🙂 and relaxing, we had to do this etherwise we would have bad sun burns which eventually were going to lead us to a painful burn condition at least for at least few days. On our way back to Dobrich both the drivers drived like a suiciders not following the road signs, getting ahead of other cars on a dangerous places etc. etc. I should thank God that he bring us home alive :)END—–